HKZ-certificering

Grote en kleine organisaties binnen de zorgsector, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra, (woon)zorgboerderijen, GGZ-organisaties en (woon)zorginstellingen voor gehandicapte mensen moeten hun kwaliteitsmanagementsysteem laten toetsen. Carèntas is gevestigd in Utrecht en certificeert zorgorganisaties binnen de sector Zorg en Welzijn volgens het HKZ-beoordelingskader. Carèntas beoordeelt zorginstellingen door middel van het kader NEN-EN 152224, dat direct is afgeleid van ISO. Carèntas richt zich op organisaties die zorg bieden op het gebied van VV&T (verpleging, verzorging en thuiszorg) en biedt zowel kleine als grote zorginstellingen de mogelijkheid voor een HKZ-certificering. Naast het HKZ-kader (NEN-EN 152224) beoordeelt Carèntas kleine instellingen via het Certificatieschema HKZ Kleine Organisaties. Dit kader is speciaal ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor kleine en of startende organisaties in de sector Zorg en Welzijn.

Carèntas biedt u een beoordeling die oog heeft voor de inhoud van de zorg en de medewerker. Daarbij gaan we altijd uit van uw eigen kwaliteitsambities. Binnen de kaders van de HKZ-norm neemt Carèntas bovendien de ruimte om de regeldruk te verminderen en daarmee meer aandacht voor goede, cliëntgerichte zorg te bevorderen. Als de kwaliteit voldoende is, ontvangt u (een verlenging van) het HKZ-keurmerk.

Waarom een audit van Carèntas?

  • Carèntas stelt de daadwerkelijke uitvoeringskwaliteit van de zorg centraal.
  • Carèntas besteedt veel aandacht aan beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het kwaliteitsmanagmentsysteem. Eenvoudiger is vaak beter.
  • Carèntas besteedt aandacht aan de kwaliteitscultuur van uw organisatie omdat dat de smeerolie is die uw systemen doen werken.
  • Carèntas beoordeelt waarderend en ontwikkelingsgericht. U krijgt concrete handvaten aangereikt om uw kwaliteitsmanagementsysteem efficiënter en effectiever te maken.
  • Carèntas werkt met onafhankelijke en betrouwbare auditteams waarin de inhoudelijke zorgexpertise stevig is vertegenwoordigd.
  • Carèntas heeft veel aandacht voor werkprocessen en kwaliteitscultuur in relatie tot de kwaliteit van de zorg.
  • Carèntas biedt veel ruimte voor uw specifieke wensen.

Voorbereiding op audit
Carèntas biedt verschillende ondersteuningsdiensten om u voor te bereiden op de audit, bijvoorbeeld door een nulmeting of een proefaudit uit te voeren.
Wilt u meer weten over een HKZ-certificering door Carèntas? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Paul Thijssen.